What does ToRRe offer?

Какво ви предлага ToRRe?

Обучението и развитието в търговията на дребно има свой уникален набор от предизвикателства. Изправени пред постоянни промени и времеви ограничения, работещите в търговията на дребно се нуждаят от огромна подкрепа на работното място.

Иновативността на ToRRe се крие в предоставянето на сектора на гъвкав инструментариум, способен да подпомогне ученето чрез развитие на основни, но фундаментални компетенции, лесно адаптирани чрез онлайн и преподаване в класна стая.

ToRRe ще подкрепи развитието на високоефективна дигитална образователна екосистема, като използва възможностите както за учителите, така и за учащите чрез цифрови технологии за:

  • Адаптиране на своите индивидуални предложения към новата среда и повишаване уменията и преквалифициране на тези, които са зависими от сектора на търговията на дребно, като запълнят празнината в цифровите умения
  • Проектиране, създаване и разработване, адаптиране и комбиниране на нови продукти, услуги и опит.
  • Отговор на предизвикателствата, заплахите и възможностите, свързани с цифрово зависимата икономика на дребно, чрез намаляване на несъответствието между наличните умения и тези, необходими за цифровата трансформация на икономиката на сектора на търговията на дребно.
  • Дават отговор на изискванията на крайния потребител да се конкурира чрез диференциация, предлагайки различно и уникално изживяване, като по този начин отговарят на ускорената нужда от онлайн инструменти за обучение с гъвкаво обучение в този сектор.

Очакваните резултати от проекта TORRE са:

  • Разбиране на дигиталните умения, необходими в секторите на търговията на дребно за подобряване на готовността за цифрово образование в сектора на търговията на дребно в методологии, техники, практики и инструменти
  • Подход, базиран на резултатите от обучението, по отношение на текущите процеси за оценка на компетентността
  • Внедряване на готови за използване контексти за дистанционно обучение чрез модел на обучение за повишаване на капацитета на сектора на търговията на дребно онлайн на 4 езика, безплатни за използване, включително анимирани видеоклипове, достъпни онлайн.
  • Повишаване на уменията и преквалификация на лицата, зависими от сектора на търговията на дребно
  • Стратегия и събития за разпространение и използване за повишаване на осведомеността за това как придобиването на умения в сектора на търговията на дребно може да подобри бизнеса и да достигне до заинтересованите страни в цяла Европа.